English    中文
Eastern Healing Centre

Shipping Cost

Auckland-wide
Order Price Shipping Cost
Up to $150 NZ$9.00
Over $150 Free
Nation-wide
Order Price Shipping Cost
Up to $250 NZ$12.00
Over $250 Free
All price exl. GST

Our products are only sold to medical professionals, for safety reasons.

Single:   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  |   Formula  |   All

Fl-Tiao Wei Cheng Qi Tang 調胃承氣湯 ( Interior - Attacking formula 200g )
$36.00
  

Fl-Wen Jing Tang 溫經湯 ( Tangkuei & Evodia Comb. 200g )
$57.50
  

Fl-Wu Ling San 五苓散 ( Hoelen Five Herb Formula 200g )
$45.26
  

Fl-Wu Mei Wan 烏梅丸 ( Mune Formula ) 200g
$57.85
  

Fl-Xiang Sha Liu Jun Zi Tang 香砂六君子湯 ( Saussurea & Cardamon Comb 200g )
$45.39
  

Fl-Xiao Cheng Qi Tang 小承氣湯 ( Minor Rhubarb Combination )
$36.80
  

Fl-Xiao Feng San 消風散 ( Tangkuei & Arctium Formula )
$40.00
  

Fl-Xiao Huo Luo Dan 小活絡丹 ( Myrrh & Aconite Formula 200g )
$41.80
  

Fl-Xiao Jian Zhong Tang 小建中湯 (Minor Cinnamon & Peony Comb.200g )
$43.50
  

Fl-Xiao Qing Long Tang 小青龍湯 ( Minor Blue Dragon Combination 200g )
$58.00
  

Fl-Xiao Xian Xiong Tang 小陷胸湯 ( Minor Trichosanthes Comb. 200g )
$52.69
  

Fl-Xiao Yao San 逍遙散 ( Tangkuei & Bupleurum Formula 200g )
$41.73
  

Fl-Xin Yi San 辛夷散 ( Magnolia Flower Formula )
$47.36
  

Fl-Xiong Gui Jiao Ai Tang 芎歸膠艾湯 ( Tangkuei & Gelatin Combination 200g)
$41.91
  

Fl-Xue Fu Zhu Yu Tang 血府逐瘀湯 ( Persica & Carthamus Combination 200g )
$44.13
  

Fl-Yu Ping Feng San 玉屏風散 ( Astragalus & Siler Formula 200g )
$45.48