English    中文
Eastern Healing Centre

Shipping Cost

Auckland-wide
Order Price Shipping Cost
Up to $150 NZ$9.00
Over $150 Free
Nation-wide
Order Price Shipping Cost
Up to $250 NZ$12.00
Over $250 Free
All price exl. GST
Single:   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  |   Formula  |   All

Fl-Guo Qi Yin 過期飲 ( Cyperus & Carthamus Combination 200g )
$47.27
  

Fl-Huang Lian E Jiao Tang 黃連阿膠湯 ( Rhizoma Coptidis & Colla Corii Asini Formula 200g
$78.00
  

Fl-Huang Lian Jie Du Tang 黃連解毒湯 ( Coptis & Scute Comb. 200g )
$43.74
  

Fl-Huang Qi Wu Wu Tang 黃耆五物湯 (Astragalus and Cinnamon Five Herb Combination )
$44.50
  

Fl-Huo Xiang Zheng Qi San 藿香正氣散 ( Agastache Formula 200g )
$36.84
  

Fl-Jia Wei Xiao Yao San 加味逍遙散 ( Bupleurum & Peony Formula 200g )
$44.80
  

Fl-Jin Kui Shen Qi Wan ( Ba Wei Di Huang Wan ) 金匱腎氣丸(八味地黃丸) (Rehmannia Eight Formula 200g)
$48.17
  

Fl-Jin Suo Gu Jing Wan 金鎖固精丸 ( Lotus Stamen Formula 200g )
$33.04
  

Fl-Jiu Wei Qiang Huo Tang 九味羌活湯 ( Notopterigium Nine Herb Comb 200g )
$38.82
  

Fl-Juan Bi Tang 蠲痺湯 ( Notopterygium & Turmeric Combination 200g )
$44.00
  

Fl-Ling Gan Jiang Wei Xin Xia Ren Tang 苓甘薑味辛夏仁湯 ( Qi-regulating Formula )
$36.91
  

Fl-Ling Gui Zhu Gan Tang 苓桂術甘湯 ( Hoelen & Atractylodes Comb.200g )
$37.49
  

Fl-Liu Wei Di Huang Wan 六味地黃丸 ( Rehmannia Six Formula 200g )
$40.91
  

Fl-Long Dan Xie Gan Tang 龍膽瀉肝湯 ( Gentiana Combination 200g )
$31.39
  

FL-Ma Xing Yi Gan Tang 麻杏薏甘湯
$55.00
  

Fl-Ma Zi Ren Wan 麻子仁丸 ( Apricot Seed & Linum Formula )
$55.00
  

Fl-Qi Bao Mei Ran Dan 七寶美髯丹 ( Seven Treasures Formula )
$50.52
  

Fl-Qi Ju Di Huang Wan 杞菊地黃丸 ( Lycium Chrysanthemum & Rehmannia Formula )
$42.80